• 70275971
  • lunzdtg@gmail.com
Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт
u2022 оны байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг сургуульд суурилсан менежмент болон боловсролын салбар дахь  бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, аймгийн Засаг дарга, сумын засаг даргын  2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг үндэслэн 7 зорилт бүхий 68 үйл ажиллагаа бүхий төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэн ажиллалаа.                 Төлөвлөгөөний хэрэгжилт-95.6%
2024-04-19 00:00:00