• 70275971
  • lunzdtg@gmail.com
Үйл ажиллагааны тайлан

Сурагчдын агуулгын болон сурлагын хоцрогдлыг бууруулах зорилгоор суралцагчдын чадварын ахиц амжилтыг оношлон гарааны болон оношлох, ССҮ, явцын, нэгжийн, улирлын, жилийн эцсийн үр дүнгийн үнэлгээг хийж  түүний мөрөөр дараах 8 чиглэлээр 12  үйл ажиллагааг зохион байгуулсан.

 

2023-11-08 15:19:41