Файлын сан

Гэрлэсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд

ГЭРЛЭСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД 1. Гэрлэлтээ батлуулахыг хүссэн өргөдөл 2. Гэрлэлт бүртгэлгүй тухай / хэлтсийн ИБАрхивын лавлагаа / 3. Гэрлэгсэдийн иргэний үнэмлэх 4. Өмнө нь гэрлэлттэй байсан бол гэрлэлт цуцалсаны гэрчилгээ 5. Эрүүл мэндийн тодорхойлолт / ДОХ, Сэтгэц, Сүрьеэ / 6. Гэрлэхийг хүсэгчид гэрлэхдээ гэрчийн этгээдийг заавал байлцуулна 7. Гэрлэгсэд биечлэн ирж бүртгүүлэн гарын үсэг зурна. 8. Төлбөрийн баримт / төрийн банк 31900076866 -2500 төгрөг /

Гэрлэлт цуцлалт бүртгүүлэхэд

А. Захиргааны журмаа бүртгүүлэхэд 1. Эхнэр нөхрийн өргөдөл / өргөдөлд эд хөрөнгийн маргаангүй талаар дурдсан байна. / 2. Эхнэр нөхрийн иргэний үнэмлэх 3. Гэрлэлтийн гэрчилгээ 4. 18 –аас доош насны хүүхэдгүй тухай БЗД-ийн тодорхойлолт 9. Төлбөрийн баримт / төрийн банк 31900076866 -2500 төгрөг / Б. Шүүхийн шийдвэрийг үндэслэн бүртгүүлэхэд 1. Шүүхийн шийдвэр 2. эхнэр нөхрийн өргөдөл 3. иргэний үнэмлэх 4. гэрлэлтийн гэрчилгээ 5. төлбөрийн баримт

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Төрийн захиргааны албан хаагчийн албаны үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлэхэд энэ дүрмийн зорилго оршино. 1.2. Төрийн захиргааны байгууллага бүр энэхүү дүрмийг дагаж мөрдүүлэн байнгын хяналт, хариуцлагын тогтолцоог дотооддоо бүрдүүлж ажиллана. […]

Манай сумын алсын хараа, эрхэм зорилго

Сумын алсын хараа Сумын удирдлага нь иргэддээ орон нутагтаа ажиллаж, амьдрах таатай орчныг бүрдүүлэх алсын хараатай ажиллана. Сумын засаг даргын тамгын газрын алсын хараа Тус сумын тамгын газар нь мэдлэг чадварт суурилсан мэргэшсэн захиргааны байгууллага болох алсын хараатай ажиллана. Сумын эрхэм зорилго Сумынхаа эдийн засаг нийгмийн хөгжлийг т огтвортой ахиулах нь манай сумын эрхэм зорилго мөн Сумын засаг даргын тамгын газрын эрхэм зорилго Оновчтой бодлого зохицуулалтаар хангах замаар сумынхаа хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх нь манай тамгын газрын эрхэм зорилго мөн.

Лүн сумын ажилчдын утасны жагсаалт

№ Байгууллагын нэрс Овог нэр Утас 1 ИТХ С.Ганбаатар 99862143 2 Д.Байгалмаа 99757309 3 ЗДТГ Б.Наранбат 99233175, 89213175 4 С.Даваахүү 99292934 5 С.Цэцэг 99779963 6 Д.Оюунтуяа 99050016 7 Д.Чулуунбаатар 94264510 8 Д.Юмжирдулам 88060722 9 Н.Ариунбаяр 94939219 (more…)