Жил бүрийн 11 сард ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчидад “Статистикийн боловсрол” сэдэвт 1 цагийн хичээлийг заадаг уламжлалтай. Энэ удаа 2018 оны 11 сарын 15-ны өдөр сумын ЕБС-ын ахлах ангийн 38 сурагчид хичээлд хамрагдлаа.