Лүн сум нь Төв аймгийн төвөөс баруун зүгт 170 км-т оршдог бөгөөд авто замаар холбогдсон дэд бүтэц сайн хөгжсөн, үйлчлэх хүрээний 2612 хүн амтай, үүнээс 0-15 насны 762 хүүхэд, төрөх насны эмэгтэйчүүд 639, ахмад настан 277 -д үйлчилдэг 3-р зэрэглэлийн эрүүл мэндийн төв юм. Тус эмнэлэг нь 1925 онд 4 эмч ажиллагсадтай байгуулагдсан Одоо 10 ор, 20 ажиллагсадтай, үүнээс их эмч 2, бага эмч 4, НЭМА 1, сувилагч 5, лаборант 1, эмийн санч 1, бусад 6 ажилтантай үйл ажиллагаа явуулж байна. 14 мэргэжилтэн бүгд эмчлэх, (more…)