Төв аймгийн Малын хулгайтай тэмцэх тасгийн дарга Ч.Баяртогтох, Сумын ГХУСАЗЗөвлөлийн дарга С.Ганбаатар, Сумын хэсгийн төлөөлөгч Б.Элбэгманлай нар Бэрх, Адуунчулуун мал хамгаалах малчдын бүлэгт сургалт сурталчилгаа явуулж үйл ажиллагаатай нь танилцаж зааварчилгаа өглөө.