Ерөнхий боловсролын сургуулийн бүтэц орон тоог батлах тухай