Та улсын бүртгэлийн хэлтэсээс үйлчилгээ авахдаа дараах бичиг баримтыг бүрдүүлсэн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосон дээр дарж авна уу. Улсын бүртгэлийн тасаг