Үндэсний аудитын газрын харъяа төв аймгийн аудитын газрын 2017 оны 03 сарын 25-ны өдрийн 1/274 тоот дүгнэлтэнд Төв аймгийн Лүн сумын Цоморлиг цэцэрлэгийг ЗӨРЧИЛГҮЙ санал дүгнэлт ирүүлсэн байна.