Иргэний үнэмлэх шинээр авах
1. Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх
2. Төрсний гэрчилгээ
3. Төлбөрийн баримт
4. Үйлчилгээний хураамж -15000 т / Төрийн банк -310000313774 /
5. Тэмдэгтийн хураамж -3300 т / Төрийн банк Тө.УТХ 100141400941 /
6. Биечлэн ирж иргэний шинэчилсэн бүртгэлд бүртгүүлнэ

Иргэний үнэмлэхний хүчинтэй хугацааг сунгахад
1. Иргэний үнэмлэх
2. Төлбөрийн баримт
3. Үйлчилгээний хураам – 15000 т / Төрийн банк -310000313774 /
4. Тэмдэгтийн хураамж -3300 т / Төрийн банк Тө.УТХ 100141400941 /
5. Биечлэн ирж иргэний шинэчилсэн бүртгэлд бүртгүүлнэ.
Иргэний үнэмлэх дахин авахад
1. Төлбөрийн баримт
2. Үйлчилгээний хураамж 15000 т / / Төрийн банк -310000313774 /
3. Тэмдэгтийн хураамж / Төрийн банк Тө.УТХ 100141400941 /
4. Торгуулийн хураамж 5000-40000 / Төрийн сан банк 142200952